chatgpt-i-skolan

ChatGPT i skolan

I Lärarpanelens senaste undersökning har vi ställt frågor kring användandet av AI-teknik och ChatGPT i skolan. I undersökningen deltog 1400 lärare från högstadiet och gymnasiet runt om i hela landet.

Skolverkets avrådan

Den ökande användningen av AI-teknik har lett till att ChatGPT har blivit allt mer populär. ChatGPT är en AI-modell som har utformats för att svara på frågor och erbjuda stöd genom sin programmerade kunskap och analysförmåga.

En av de potentiella nackdelarna med användningen av ChatGPT är att texter som genereras av modellen inte är sökbara. Detta kan öppna upp möjligheterna för fusk bland elever som kan använda ChatGPT för att skriva inlämningsuppgifter.

Som en reaktion på detta har Skolverket agerat genom att avråda från att använda inlämningsuppgifter som betygsgrundande underlag om de genereras av AI-modeller som ChatGPT. Detta görs för att motverka fusk och säkerställa en rättvis bedömning av elevernas prestationer.

Vad tycker lärarna om Skolverkets agerande?

I Lärarpanelens undersökning var majoriteten av högstadie- och gymnasielärarna skeptiska till att använda AI i skolan och tyckte att Skolverkets agerande var bra. 60% av lärarna ansåg att ChatGPT inte har någon plats i skolan, medan 15% tyckte att det var dåligt att skolan inte utnyttjar AI. 25% av lärarna var osäkra på sin ståndpunkt.

En annan intressant observation är att män och yngre lärare visade sig vara mer benägna att stödja användningen av AI i skolan.

Åtgärder mot användandet av ChatGPT

Lärarna fick frågan om de vidtagit några åtgärder mot användningen av tekniken och 75% svarade ”Nej” eller ”Vet ej”. Dock svarade den sista fjärdedelen att de följde Skolverkets rekommendationer och inte betygsatte hemuppgifter som använt ChatGPT.

När lärarna fick följdfrågan om hur de hanterade inlämningsuppgifterna gav många engagerade svar. Det inkluderade ökad användning av låsta plattformar som exam.net, DigiExam och Kunskapsmatrisen, samt återgång till inlämningsuppgifter skrivna för hand. Många ansåg att problemet inte var nytt och att betygssättande hemuppgifter länge varit på tillbakagång.

Enligt öppna svar framgick att diskussionerna om användningen av ChatGPT var livliga i kollegiet och även med eleverna. Det betonades också att det var fusk att använda tekniken vid inlämningsuppgifter och detta poängterades i dialogen med eleverna. Sammanfattningsvis visar undersökningen att lärarna är medvetna om problemet med användningen av ChatGPT i skolan och att de har olika strategier för att hantera det.

Hälften av lärarkåren har testat ChatGPT

Undersökningen visar att lärarna är jämnt delade när det kommer till att ha testat ChatGPT eller inte. Hälften av lärarna har alltså testat, medan den andra hälften inte har gjort det. Vidare visade undersökningen att det främst är manliga och yngre lärare som i högre utsträckning svarar ”Ja, har testat” på frågan.

keyboard_arrow_up